Hot News :
สำนักงานปลัด

นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางอนันฐิตา เขมะปัญญา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายคัมภีร์ ชาติวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุธาสินี แสวงพงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สิบเอกอุทัย อุ่นสอน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พันจ่าเอกสุวิท เรืองอร่าม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สิบเอกปภังกร สง่าจิตร

นิติกรปฏิบัติการ

นางสุภาวดี บุญทน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางจารุวรรณ สิงหะตา

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวใบเฟิร์น วงศาเลิศ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสำรวย สองศร

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายรวีวร ทองน้อย

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวราตรี อินทร์สูงเนิน

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางวสุธิดา ทุมมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไพโรจน์ ใหญ่ล้ำ

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

นายไพสาร คูณสมบัติ

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)

สิบเอกวรวุฒิ สง่าจิตร

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

นายมงคล พรมจันทร์

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ)

นายศักดิ์สิทธิ์ โสภากุล

นักการภารโรง

Clip VDO

สถานที่ท่องเที่ยว

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ