Hot News :
กองคลัง

นางพิไรภรณ์ วงคะพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางพิไรภรณ์ วงคะพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางพจมาลย์ อำคาคูณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวชฏินี แก่นอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวอริยา แก้วคำมา

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

นายจิรวัฒน์ แก่นพิทักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวทิพวรรณ โสดามุกข์

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)

นางสาวชลภัสส์ ฉัตรวรรณวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Clip VDO

สถานที่ท่องเที่ยว

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ