Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรีวรฉัตร พวงจำปา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพิไรภรณ์ วงคะพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปฏิวัติ ตะนะดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุวนิตย์ นราจันทร์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิสังคม

Clip VDO

สถานที่ท่องเที่ยว

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ