Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสน่ห์ คำสี

ประธานสภา

นายวานร ครุตบิน

รองประธานสภา

ว่าที่ร้อยตรีวรฉัตร พวงจำปา

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นางยุพิน วามะขันธ์

ส.อบต. ม.1

นายสาย พันธ์จิตร

ส.อบต. ม.2

นายประยูร พิมพ์ทราย

ส.อบต. ม.3

นายบารมี สีหากุล

ส.อบต. ม.3

นายไพฑูรย์ เต่าทอง

ส.อบต. ม.4

นายวีระศักดิ์ ธนะโภค

ส.อบต. ม.5

นายวัชรินทร์ อุปทัง

ส.อบต. ม.5

นายธนาวัฒน์ วงมาลี

ส.อบต. ม.6

นางสุตตา แก้วบัวขาว

ส.อบต. ม.7

นางบัวไล ทองเหลือง

ส.อบต. ม.7

นายแสงอาทิตย์ พรมจันทร์

ส.อบต. ม.8

นายจรัญ คุณตาแสง

ส.อบต. ม.8

นายเฉลา ไชยเค้า

ส.อบต. ม.9

นางพิชามญธุ์ ทัดเทียม

ส.อบต. ม.9

นายกฤษฎิ์ สารักษ์

ส.อบต. ม.10

นายสุวรรณ สมัด

ส.อบต. ม.10

นายจิระวัฒน์ วงคะพันธ์

ส.อบต. ม.11

นายชัยยา พาถาวร

ส.อบต. ม.11

Clip VDO

สถานที่ท่องเที่ยว

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ