Hot News :
วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563 10:06

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

     ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอวารินชำราบ ตามหนังสืออำเภอวารินชำราบ ที่ อบ 0023.25/3022 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ