Hot News :
วันศุกร์, 19 มิถุนายน 2563 14:42

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

     ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอวารินชำราบ ตามหนังสืออำเภอวารินชำราบ ที่ อบ 0023.25/3253 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ